Naš tim

Prof. dr Igor Pejovic 

Konsultant Svetske Banke

Igor je univerzitetski professor koji predaje na tri kontinenta, Evropi, Aziji i Americi. Već više godina konsultant je Svetske banke, Washington DC, USA i ekspert za finansije i sprečavanje pranja novca …

Pročitajte više

Dr. sci Nevenka Pavličić

Specijalista kliničke psihologije

Nevenka je univerzitetski profesor na predmetima Poslovna psihologija I i II, a specijalizaciju iz medicinske psihologije završila je na Medicinskom fakultetu u Beogradu …

Pročitajte više

Dr sci. Dragana Đurić Jočić

Psiholog specijalista

Završila je Filozofski fakultet u Beogradu, gde je magistrirala i doktorirala na temama iz oblasti psihološke procene. Specijalizaciju iz medicinske psihologije završila je na Medicinskom fakultetu …

Pročitajte više

Snežana Ivković

Sudija – Medijator

Rođena je 22.02.1971. godine u Beogradu. Pravni fakultet je upisala 1989. godine, a završila u martu 1994. godine sa prosečnom ocenom 8,50. Izabrala je krivični smer…

Pročitajte više

Jelena Bojović

Međunarodni master trener, akreditovani coach, stručni consultant

Jelena Bojović je licencirani coach, jedan od vodećih trenera razvojnih veština na našim prostorima, kao i uspešan stručni konsultant koji već godinama razvija potencijale zaposlenih u domaćim i stranim kompanijama …

Pročitajte više

Gabrijela Tričković

Psihoterapeut

Gabrijela je sertifikovani Master life coach i sertifikovani psihoterapeut OLI metoda. Gabrijela je radila u školi i njeno iskustvo u radu sa adolescentima ono je što je izdvaja od drugih. Gabrijela održava individualnu, grupnu i partnersku psihoterapiju, psihoterapijske radionice …

Pročitajte više

Ivana Raković

Porodični, bračni i individualni psihoterapeut

Ivana je nosilac Nacionalnog sertifikata za psihoterapiju i vlasnik velikog broja edukacija iz oblasti: sistemska porodična psihoterapija, adolescentna psihijatrija/psihoterapija, rehabilitacija i poboljšanje kvaliteta života osoba sa traumatskim iskustvima, kao i edukacije iz šema terapije. …

Pročitajte više

Pored navedenih, deo našeg tima su i brojni eksterni saradnici, specijalisti u svojim industrijama koji po pozivu dolaze u naš centar kako bi deo svog znanja preneli zainteresovanim kandidatima.

Prof. dr Igor Pejovic 

Igor je univerzitetski professor koji predaje na tri kontinenta, Evropi, Aziji i Americi. Već više godina konsultant je Svetske banke, Washington DC, USA i ekspert za finansije i sprečavanje pranja novca.

Objavio više naučnih radova u renomiranim svetskim naučnim časopisima i učestvovao na više domaćih i međunarodnih naučnih skupova, seminara i konferencija iz različite ekonomske tematike. Pisac je 7 udžbenika za fakultete i knjige EKONOMIJA, koje se i danas koristi u ekonomskim školama u Srbiji, u izdanju Zavoda za udžbenike, Beograd. Igor je u Austriji završio: “Alpbach summer school of European Integration”, i dobio međunarodno priznatu diplomu »Law of the European Union". Pored Austrije, Igor se inostrano usavršavao u Americi, Rusiji i Evropi. Već godinama Igor je predsednik odbora za obrazovanje u Međunarodnoj Policijskoj Asocijaciji IPA, gde za članove Ministarstva Unutrašnjih poslova organizuje veliki broj stručnih usavršavanja i obuka. Stalni je član FMA (Financial Management Association, American University Chapter Washington DC,), AAII (American Association of Individual Investor), ACA (The Association of Credit and Collection Professionals), Bussiness Intellegence Professionals, CFA Society of Washington DC i brojnih ostalih. Ovlašćeni je trener za posrednika u mirnom rešavanju sporova, licenciran od strane Ministarstva Pravde Republike Srbije. U oblasti medijacije vlasnik je dve specijalizacije: Posrednik kao registrovani subjekt privrednog poslovanja i mikroekspresije i njihova primena u procesima medijacije-napredna komunikacijska veština.

U našoj kompaniji Igor je konsultant i organizator celokupnog tima za sve zemlje u kojima radimo obuke, testiranja i stručna usavršavanja, kao i predavač na OSNOVNOJ OBUCI ZA POSREDNIKA-MEDIJATORA.

Dr. sci Nevenka Pavličić, specijalista kliničke psihologije

Nevenka je univerzitetski profesor na predmetima Poslovna psihologija I i II, a specijalizaciju iz medicinske psihologije završila je na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Održala je brojne edukativne seminare iz oblasti primenjene psihologije: konflikt menadžent, pregovaranje, odnosi s javnošću, procena performansi zaposlenih, problemi mobinga.

Znanje i iskustvo iz oblasti primenjene psihologije koristi u selekciji studenata, zaposlenih u privatnom i javnom sektoru u Crnoj Gori, gde je i HR consultant.

Iz domena PSIHOLOŠKE DIJAGNOSTIKE, specijalista je sveobuhvatnog sistema interpretracije RORSCHACH TESTA (USA) jednog od najčuvenijih psiholoških testova u svetu, kao i PAI TESTA (PERSONALITY ASSESSMENT INVENTORY) veoma cenjenog testa u psihopatologiji. Iz oblasti PSIHOTERAPIJE, Nevenka je vlasnik licence REBT ALBERT ELLIS INSTITUT, University of the State of New York, USA, gde klijenti posebnom psihoterapijskom tehnikom poboljšavaju međuljudske odnose i dobijaju jasne smernice kako da formiraju timove i selekcije menadžerskih kadrova. Iz oblasti Analiza ljudskih potencijala Nevenka je stekla međunarodno priznati sertifikat INSTITUT FUR KOGNITIVES MANAGEMENT, GERMANY. Osim navedenog Nevenka se stučno usavršavala i na ostalim priznatim institucijama u Evropi i Americi. Nevenka je stalno zaposlena u Kliničkom Centru u Podgorici, na klinici za psihijatriju i stručni je HR consultant u više kompanija u zemlji i inostanstvu.

Neke od institucija, preduzeća, privatnog i javnog sektora koje su prošle neke od edukacija koje je Nevenka iškolovala, testirala i unapredila njihovo poslovanje su:

Nevenka Pavličić vlasnik je više knjiga i međunarodno priznatih radova u vodećim svetskim naučnim časopisima, kao i gostujući profesor na više fakulteta u Evropi.

U našoj kompaniji Nevenka  je team leader za Crnu Goru, Albaniju i Hrvatsku, a online održava obuke i usavršavnja klijentima iz celog sveta.

Dr sci. Dragana Đurić Jočić psiholog specijalista, završila je Filozofski fakultet u Beogradu, gde je magistrirala i doktorirala na temama iz oblasti psihološke procene. Specijalizaciju iz medicinske psihologije završila je na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Koordinator je, predavač i član ispitne komisije na specijalizaciji iz medicinske pshihologije na medicinskim fakultetu u Beogradu. Tokom 30g. radnog staža radila je u zdravstvu i kao docent na fakultetu. Preko 20g. radi na poslovima selekcije za prijem kadrova u privatnim i državnim institucijama, a kompletan bankarski sektor Srbije prepoznao je prednosti uzajamne saradnje, Prilikom prijema studenata na fakultete Dragana je važan saradnik većine fakulteta u Beogradu. Posebno iskustvo stekla je u selekciji kadrova na poslovima koji uključuju visok stres, nošenje oružja, odgovornost za živote ljudi i materijalna sredstva, moralni integritet.

Dragana je učestvovala u više istraživačkih projekata standardizacije psiholoških instrumenata (WAIS IV, NEO, PI-R, PAI, TCI 5…). Ovlaščeni je trener za edukaciju psihologa za primenu novih psiholoških instrumenata (RORSHACH, PAI)

Drži kurseve iz oblasti procene ličnosti za mladje kolege, autor je pet knjiga i velikog broja članaka iz oblasti procene ličnosti u vodećim svetskim naučnim časopisima.

U našoj kompaniji Dragana je jedan od team leadera za Srbiju, a online održava obuke i usavršavnja klijentima iz celog sveta.

Snežana Ivković, rođena je 22.02.1971. godine u Beogradu. Pravni fakultet je upisala 1989. godine, a završila u martu 1994. godine sa prosečnom ocenom 8,50. Izabrala je krivični smer i bila aktivna u mnogim grupama koje su se organizovale na predmetu krivično pravo, kriminologija i kriminalistika.

Kao pripravnik radila je u Drugom opštinskom sudu u Beogradu u martu 1995. godine, a 1996. godine nakon raspoređivanja u krivično odeljenje obavljala je posao pripravnika u K odeljenju i u Vanpretresnom veću (KV veću) Drugog opštinskog suda u Beogradu. Nakon isteka pripravničkog staža u prvom roku, u martu 1997. godine, položila je pravosudni ispit sa svim odlikama nakon čega je raspoređena na mesto sudskog saradnika u istražnom odeljenju Drugog opštinskog suda u Beogradu, a po potrebi obavljala je i posao saradnika u KV veću istog suda.

U martu 2005. godine izabrana je za sudiju i raspoređena u istražno odeljenje Drugog opštinskog suda u Beogradu. U međuvremenu, vršila je i dalje edukacije vazane za krivičnu materiju pa je u toku 2005-2006 godine učestvovala u projektu Kanadskog instituta za rešavanje konflikata u krivičnim materijama i dobila zvanje medijatora, sa diplomom Medijacija kod postojanja treće neutralne stranke sa oznakom TPN 1 i zvanje Višeg medijatora – rešavanje konflikata u naročito kriznim situacijama rad sa taocima i pregovaranje sa otmičarima vezano za krivičnu materiju sa oznakom TPN 3. To joj je pomoglo u radu u krivičnim postupcima, naročito u postupcima po privatnoj tužbi i u postupcima gde je krivično gonjenje preuzeo oštećeni kao tužilac što je rezultiralo i većim brojem okončanja postupaka mirnim putem tj. povlačenjem optužnih akata, u postupcima nasilja u porodici, učestvovanje u tuči i svim drugim krivičnim postupcima gde je zastupljeno nasilje kao jedan od elemenata izvršenja krivičnog dela.

Dokaz: sertifikati Kanadskog instituta za rešavanje konflikata u krivičnim materijama TPN 1 i TPN3.

Član je Međunarodnog udruženja “GEMME” i član radne grupe Ministarstva pravde pod pokroviteljstvom samog ministra pravde i ovog udruženja, gde kao sudija krivičar učestvuje u donošenju Zakona o medijaciji u krivično – pravnoj materiji. Kao član udruženja sarađuje sa medijatorima i sudijama drugih zemalja pa kao sudija učestvuje u radu i predstavljanju naše zemlje 20.03.2018. godine u Parizu i u oktobru 2018. godine u Hagu.

U Prvom osnovnom sudu u Beogradu svake nedelje ima zakazane medijacije i jedna je od najtraženijih sudija medijatora u Beogradu. To dokazuju rezultati, odnosno 95% predmeta po medijaciji se dodeljuju njoj, te osim sudijskog posla koji se ogleda u tome što svakodnevno sudi, pored toga zakazuje postupke medijacije i u najvećem broju slučajeva oni se rešavaju uspešno sporazumom između stranaka.

Nakon reforme pravosuđa u januaru 2010. godine postavljena je na mesto Zamenika predsednika istražnog odeljenja Prvog osnovnog suda u Beogradu, pri čemu je radila kao istražni sudija i učestvovala u organizovanju i radu istražnog odeljenja.

Kako je po izveštaju AVP-a imala najveći broj rešenih predmeta u istražnom odeljenju od 01. oktobra 2013. godine prebačena je u krivično odeljenje ovog suda, a imajući u vidu primenu sada novog ZKP-a.

U krivičnom odeljenju Prvog osnovnog suda u Beogradu pokazuje izuzetne rezultate koji se ogledaju u tome da je norma savladavanja priliva uvek bila oko 198,96%, imala je mali broj ožalbenih odluka i jako mali broj ukinutih odluka u periodu od 01.07.2015.-30.06.2018. godine i to 1,38%, odnosno od ukupno donetih 797 odluka, imala je 11 ukinutih odluka za ovaj period. To je rezultiralo smanjenjem broja predmeta u radu, a sve to govori o izuzetnom kvalitetu rada kao sudije i donetih odluka.

Komisija Višeg suda u Beogradu za sprovođenje postupaka vrednovanja i utvrđivanja ocene rada sudija od 13.02.2018. godine vrednovala je njen rad u periodu od 01.07.2015. godine do 30.06.2018. godine i ocenjena je ocenom “izuzetno uspešno obavlja sudijsku funkciju”.

Za sve ovo vreme obavljala je i posao portparola Prvog osnovnog suda u Beogradu, i to u početku vezano za istražnu materiju, a onda vezano i za rad i predstavljanje suda i njegove organizacije, tako da je često bila gost u raznim emisijama kao što su “Beogradska hronika” na RTS 1, “Dobro jutro Beograde” na “Studiu B”, kao i “Jutarnji program” na “Pinku”.

Nije zapostavila ni svoje dalje fakultetsko obrazovanje pa je upisala doktorske studije na Univerzitetu u Beogradu, Pravni fakultet, krivični smer kada je u okviru studija položila i odbranila završni rad na master akademskim studijama i odbranila preddoktorski rad pod naslovom “Krivično delo učestvovanje u tuči iz člana 123 KZ”, a u toku je izrada doktorske disertacije sa temom “Krivično delo Nasilje u porodici iz člana 194 KZ”, gde joj je mentor prof. dr Nataša Delić sa pomenutog fakulteta.

Dana 02.07.2010. godine dobila je sertifikat Pravosudne akademije u Beogradu na osnovu kojeg je stekla posebna znanja iz oblasti prava deteta u krivično pravnoj zaštiti maloletnih lica i mogućnost da može da postupa u svim fazama postupka protiv punoletnih učinilaca krivičnih dela koja su navedena u čl. 150 Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivično pravnoj zaštiti maloletnih lica.

Dana 25.03.2016. godine dobila je sertifikat Pravosudne akademije koji se odnosi na uviđaj saobraćajnih nezgoda, a dana 12-13.05.2017. godine sertifikat Pravosudne akademije koji potvrđuje da je završila specijalizovanu obuku prema programu pravosudne akademije donetog u skladu sa čl. 28 st. 1 i 2 Zakona o sprečavanju nasilja u porodici.

Završila je obuku na Pravosudnoj akademiji koja se odnosi na posebna krivična dela vezana za mito i korupciju, a imajući u vidu izmene novog ZKP-a koje stupaju na snagu od 01.03.2018. godine.

Objavljivala je i radove u Biltenu Drugog opštinskog suda u Beogradu i Prvog osnovnog suda u Beogradu, pa je između ostalog u biltenu broj 1 Prvog osnovnog suda u Beogradu objavila rad sa naslovom “Krivično delo ugrožavanje sigurnosti iz čl. 138 KZ”.

Kao sudija je znanja prenosila pripravnicima i saradnicima, te je u više navrata držala i predavanja, sve u cilju prenošenja znanja mlađim naraštajima u oblasti krivičnog postupka, a takođe je na listi mentora Pravosudne akademije, pa je više polaznika Pravosudne akademije bilo kod nje na obuci, koju su uspešno i završili.

U našoj kompaniji Snežana je predavač na OSNOVNOJ OBUCI ZA POSREDNIKA-MEDIJATORA.

Jelena Bojović, Međunarodni master trener, akreditovani coach, stručni consultant

Jelena Bojović je licencirani coach, jedan od vodećih trenera razvojnih veština na našim prostorima, kao i uspešan stručni konsultant koji već godinama razvija potencijale zaposlenih u domaćim i stranim kompanijama.

Više od 10 godina uspešno se bavi konsaltingom i za to vreme, održala je veliki broj treninga, radionica i edukacija širom regiona. Kao stručni konsultant držala je kako individualne sesije, tako i edukacije za razvoj timova u domaćim i stranim kompanijama.

Posle niza specijalizacija širom sveta kod najpriznatijih stručnjaka licencirana je za coaching i treninge. Imala je prilike da uči od vrhunskih stručnjaka poput Marilyn W. Atkinson, Marshall Goldsmith-a, Bryan Tracy-a, Bob Proctor-a, Mickael Dufourneaud-a, Silvia Viole, Lynn Skotnitsky, Carle Benedetti, Laure Silve, John Parr-a, Paule Paterson i mnogih drugih.

Jelena je završila sledeće međunarodno priznate edukacije u zemlji i inostranstvu:

 

Jelena je kvalifikovana i licencirana za izvođenje inhouse i otvorenih obuka: 

 

Spojivši svoje godinama sticano iskustvo sa višegodišnjim usavršavanjem i praktičnom primenom coaching-a, postala je iskusan profesionalni coach koji na profesionalan, praktičan, jedinstven i kreativan način podržava klijente u ličnom i profesionalnom razvoju. Radeći sa njom, klijenti imaju vidljive rezultate i za veoma kratko vreme pokazuju veliki progres.

Do sada je unapredila poslovanje mnogih kompanija: HF Group, Optima Group, Magna Seating, Michelin/ Tiger Tires, Bosch, Geodis, Tetrapak, Komercijalna banka, Dizajn i arhitektura, Ametek/ Dunkermotoren, DDOR, Wiener Insurance Group, Generali, ProCredit Bank, Erste Bank, NLB Bank, Komercijalna Banka, Valjaonica bakra Sevojno, Falke, Aptiv, NIS, Elixir group, Nelt, Carlsberg, Polimark, VIP Mobile, Fiat, IBM, Adacta, Merck...

Njene treninge je do sada završilo više od 10000 učesnika.

Višegodišnje iskustvo u različitim sektorima u privredi, zajedno sa njenim formalnim obrazovanjem Ekonomiste (smer: Menadžment) daje joj širinu da na vrlo profesionalan način razume svoje klijente i način njihovog poslovanja i da im pomogne da na najbolji mogući način rastu i razvijaju se.

Snagu i motivaciju u svemu ovome joj daju sinovi Stefan, Aleksandar I Dušan.

Pitanje koje sebi postavlja svakodnevno:

Šta mogu da uradim još danas, da ostavim bolji svet za generacije koje dolaze?

U našoj kompaniji Jelena je team leader za Sloveniju, Bosnu i Hercdgovinu, jedan je od team leadera za Srbiju, a online održava obuke i usavršavnja klijentima iz celog sveta, kao i predavač na OSNOVNOJ OBUCI ZA POSREDNIKA-MEDIJATORA.

Gabrijela je sertifikovani Master life coach i sertifikovani psihoterapeut OLI metoda. Gabrijela je radila u školi i njeno iskustvo u radu sa adolescentima ono je što je izdvaja od drugih. Gabrijela održava individualnu, grupnu i partnersku psihoterapiju, psihoterapijske radionice, kao i obuku i stručna usavršavanja prosvetnih radnika, sociologa i psihologa u odgovarajućim institucijama. Gabrijela ima licencu posrednika-medijatora izdatu od strane Ministarstva Pravde Republike Srbije.

Autor nekoliko akreditovanih seminara od kojih su najposećeniji bili: Zainteresovanost učenika je preduslov za učenje, Stvarno i virtuelno u učionici, Valdorf pedagogija u obrazovanju, Kako biti uspešan roditelj, Ko rukovodi vašim životom, Otkrijte svoj temperament – na Evropskom kongresu psihoterapeuta i još dosta raznovrsnih seminara i radionica u OLI centru.

Autor romana ,,San reke’’ u izdanju Prosvete i zbirke psihoterapijskih eseja ,,Moje Ozdravilište’’, u izdanju Niškog kulturnog centra.

U našoj kompaniji Gabrijela je trener na OSNOVNOJ OBUCI ZA POSREDNIKA-MEDIJATORA, online održava sesije u domenu psihoterapije klijentima iz celog sveta.

Ivana Raković
porodični, bračni i individualni psihoterapeut

Ivana je nosilac Nacionalnog sertifikata za psihoterapiju i vlasnik velikog broja edukacija iz oblasti: sistemska porodična psihoterapija, adolescentna psihijatrija/psihoterapija, rehabilitacija i poboljšanje kvaliteta života osoba sa traumatskim iskustvima, kao i edukacije iz šema terapije. U svojim sesijama, Ivana pored ostalog koristi integrativan psihoterapijski pristup koji objedinjuje elemente iz kognitivno-bihejvioralnih, psihodinamskih (objektni odnosi), Geštalt i attachment modela, za koji ima međunarodno priznate sertifikate. Uža naučna oblast kojom se Ivana bavi je: individualna psihoterapija, adolescentna psihijatrija, sistemska porodična/partnerska psihoterapija, savetovanje i psihoedukativni rad sa pojedincem, grupom ili porodicom, rehabilitacija i poboljšanje kvaliteta života osoba sa mentalnim poremećajima, traumatska iskustva.

Član je udruženja pshihijatara Srbije, Saveza društva psihoterapeuta i velikog broja ostalih domaćih i inostranih udruženja psihologa i psihoterapeuta. Karijeru je započela u klinici za psihijatrijske bolesti “Dr. Laza Lazarević”, a posle par godina dobila je stalno zaposlenje u Institutu za mentalno zdravlje, Milana Kašanina, Beograd. Ivana je autor velikog broja stučnih radova i učesnik velikog broja naučnih konferencija gde je izlagala svoje radove.

REPREZENTATIVNE REFERENCE U POSLEDNJIH PAR GODINA:

1. M.Mitković, D.Lečić Toševski, M.Pejić Milovančević, S.Popović Deušić, O.Žikić, I.Peruničić, I.Raković, Emotional abuse in childhood and dysfunctional parenting on adulthood: The role of cognitive schemas, XL Congress of European Association for Behavioural and Cognitive therapies, Milan,
7-10 October 2010., Apstract book, p.419

2. I.Peruničić, I.Raković, M.Todorović, G.Knežević, Thoughts, intelligence, personality and types of depression, 39th EABCT Annual Congress, 16-19 Sept.2009, Dubrovnik,Croatia, Apstract book, p.152

3. Bradić Z, Košutić Ž, Dukanac V, Mitić M, Mitković M, Pejić M, Peulić A, Raković I., Lečić Toševski D. Negativni životni događaji i doživljaj koherentnosti kod adolescenata sa depresivnim poremećajem. Psihijatrija danas 2012; 44(supl 1):113.

4. Bradić Z, Mitković M, Pejić M, Peulić A, Raković I., Košutić Ž, Dukanac V, Mitić M, Lečić Toševski D. Emocionalni korelati adolescente depresije – afektivno vezivanja i emocionalna regulacija. Psihijatrija danas 2012; 44(supl 1):113.

5. Dukanac V, Košutić Ž, Bradić Z, Mitković M, Mandić–Maravić V, Pejić M, Mitić M, Peulić A, Raković I., Lečić Toševski D. Socijalna zrelost adolescenata sa anksioznim poremećajima – povezanost sa dimenzijama ličnosti. Psihijatrija danas 2012; 44(supl 1):111.

6. Košutić Ž.,Munjiza A., Raković Dobroslavić I. Suicidalno ponašanje i samopovređivanje kod adolescenata:Perspektiva medija I društvenih mreža, Psihijatrija danas 2019;47-57

7. Bradić Z.,Košutić Ž.,Mitković Vončina M., Jahović S.,Todorović D., Mandić Maravić V.,Peulić A., Raković Dobroslavić I., Milosavljević M., Aleksić M., Lečić Toševski D., Multicomponent Treatment in a Day Hospital for Adolescents: A Case of Good Practice, Psychiatric services (Washington, D.C.) [Psychiatr Serv] 2016 Sep 01; Vol. 67 (9), pp. 943-5. Date of Electronic Publication: 2016 May 02

UČEŠĆE NA KONGRESIMA:

KLINIČKA I PRAKTIČNA ISKUSTVA:

Dugogodisnje iskustvo u radu sa osobama koje boluju od mentalnih poremećaja, iskustvo u sistemskom radu sa pojedincima ili porodicama, iskustvo u savetodavnom radu sa roditeljima adolescenata, dugogodišnje iskustvo u psihoterapijskom tretmanu stanja poput anksioznosti, napada panike, depresivnih stanja, zastoja u učenju, problema u interpersonalnim odnosima I komunikaciji, psihosomatskih problema, poremećaja ponašanja u adolescenciji, problema u porodici I partnerskim odnosima te prevazilaženju stresnih I traumatskih iskustava, iskustvo u vođenju različitih aktivnosti u okviru grupa ( socioterapijski grupni rad, porodična grupna psihoterapija ), sposobnost rada u multi-disciplinarnim timovima - samo su neke od konkurentnih prednosti u radu sa klijentima koji dolaze kod nas. Jako je važno u razgovorima odmah prepoznati određene probleme u razvoju ličnosti i na vreme ojačati psihološke kapacitete kroz terapiju I razvoj ključnih veština koji će obezbediti dalji zdrav lični ali I profesionalni razvoj, a u tome je Ivana expert. Na svojim sesijama putem primene različitih tehnika I znanja iz oblasti psihoterapije, uvažavanjem individualnosti svakog klijenta I kreiranjem individualnih terapijskih ciljeva u rešavanju konkretnih problema, zadovoljavaju se potrebe svakog pojedinca i to ne samo psihoterapijskim tretmanom , već iskustvom i ciljanim razgovorom dolazi se do pozitivnih rezultata u svim segmentima.

U našoj kompaniji Ivana je zadužena za HR, različite vrste procene/testiranja ličnosti, profesionalne orjentacije i obavljanje sesija koje od običnog kandidata prave idealnog za poslodavca. Ivana je jedan od predavača na OSNOVNOJ OBUCI ZA POSREDNIKA-MEDIJATORA.