Medijacija

Medijacija značenje

Medijacija je brži, jeftiniji i po mnogo čemu, od sudskog procesa adekvatniji način rešavanja sporova. Sa druge strane i sudski postupak i medijacija na kraju procesa imaju istu pravnu snagu, koja rezultira izvršnom ispravom. Na sudu kada se proces okonča Sudija izriče PRESUDU koja ima status izvršne isprave, a na medijaciji SPORAZUM koji potpišu obe strane i medijator, takođe ima status izvršne isprave, te se dogovoreno MORA ispoštovati.

SUDSKI POSTUPAK

po pravilu javan postupak

izvode se dokazi

sudija donosi odluku

donosi se presuda

skup postupak

prinudan postupak

MEDIJACIJA

poverljiv postupak

pregovara se

strane donose odluku

zaključuje se sporazum

jeftin postupak

dobrovoljan postupak

Medijacija značenje
Medijacija značenje

Osnovna  obuka za medijatore 

Po odobrenju Ministarstva Pravde Republike Srbije br. 740-09-00888/2020-22. Organizujemo obuke za medijatore, osnovnu i specijalizovane.

Osnovna obuka se organizuje u skladu sa Pravilnikom o programu obuke za posrednika (Sl.gl. RS br. 146/2014), i predstavlja jedan od uslova za dobijanje dozvole za posredovanje i sticanje prava na upis u Registar posrednika Ministarstva pravde Republike Srbije.

Osnovna obuka organizuje se svake prve srede u mesecu, traje 5 dana po 5 časova dnevno. Obuka je dinamična, veoma interaktivna i završava se tek kada predavači odgovore na sva pitanja polaznika obuke.

Kako da postanete licencirani medijator Republike Srbije?

Uslove za ovo veoma atraktivno zanimanje propisalo je samo Ministarstvo Pravde Republike Srbije, te za obavljanje poslova posrednika lice mora da ispunjava sledeće uslove:

• da je završilo OSNOVNU OBUKU ZA POSREDNIKA koju organizujemo svake prve srede u mesecu
• da je lice državljanin Republike Srbije
• da lice nije osuđivano na bezuslovnu kaznu zatvora za krivično delo kojega čini nedostojnim za obavljanje poslova posredovanja
• da je lice poslovno sposobno
• da ima najmanje visoku stručnu spremu (180 espb ili više)

Procedura:

Posle završene osnovne obuke naš centar Vam izdaje uverenje o završenoj osnovnoj obuci, čiju kopiju predajete zajedno sa ostalom dokumentacijom direktno Ministarstvu Pravde koje vam nakon obrade i provere dokumentacije, izdaje rešenje i dozvolu za posredovanje i upisuje Vas u registar posrednika, koji se nalazi na zvaničnom sajtu Ministarstva Pravde i od dana upisa u registar ispunjavate sve uslove za samostalni rad i postajete:
LICENCIRANI POSREDNIK-MEDIJATOR REPUBLIKE SRBIJE

Dozvola za posredovanje, koju dobijate je javna isprava kojom se potvrđuje da lice ispunjava uslove za obavljanje posredovanja propisane članom 33. Zakona o posredovanju u rešavanju sporova.

Osim sticanja dozvole za posredovanje, koja polaznicima omogućava i samostalno obavljanje posla medijatora (kao dodatni ili stalan posao), tokom obuke ćete:

• steći znanja i veštine potrebne za samostalno i uspešno obavljanje
poslova posredovanja
• upoznati se sa osnovnim zakonskim okvirom medijacije u Srbiji
• savladati veštine komunikacije
• savladati veštine upravljanja konfliktima
• naučiti da stečene veštine koristite kako u profesionalnom, tako i u privatnom okruženju
• kroz teorijsku i praktičnu nastavu dobićete znanje sa kojim samostalno možete obavljati posao medijatora

Medijacija edukacija
Medijacija edukacija