Posredovanje u oblasti bankarstva, lizinga i osiguranja

U toku su prijave!

Obuka se održava po formiranju grupe od 10 polaznika.


Program ove zaista aktuelne i atraktivne obuke za posrednike sprovodiće se u dva dana, ukupno 2×5 časova od po 45 minuta, a boduje se kao 10 sati stručnog usavršavanja.

U okviru ove obuke obrađene su teme iz oblasti bankarskih, lizing i usluga osiguranja čije poznavanje je potrebno posredniku radi stručnog pristupa postupku medijacije, kao nalaženju korisnih i primenjivih rešenja spornih situacija između društava sa jedne strane – kao pružaoca usluga i pojedinaca, sa druge strane – kao korisnika.

U cilju stvaranja uslova za uspešno prevazilaženje spornih okolnosti, na obostranu korist, odnosno zadovoljstvo, posredniku je potrebno znanje i razumevanje predmeta i sadržaja spora, kako bi bio u mogućnosti da uspešno vodi postupak pronalaženja rešenja.

posredovanje u oblasti bankarstva lizinga i osiguranja 1

Teme na kojima se zasniva obuka su sledeće:

 • Upoznavanje polaznika sa potrebnim znanjima i veštinama komunikacije i načinima najboljeg rešavanja sporova u oblasti bankarstva, lizinga i osiguranja
 • Upoznavanje polaznika sa pojmom bankarstva, lizinga i osiguranja
 • Upoznavanje i početak obrade predmeta u oblasti sporova bankarstva, lizinga i osiguranja
 • Upoznavanje sa zakonima koji regulišu oblasti koje se obrađuju, i to oblast bankarstva, lizinga i osiguranja
  • Zakon o parničnom postupku (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2011, 49/2013 –odluka US, 74/2013 –odluka US, 55/2014 и 87/2018)
  • Zakon o obligacionim odnosima (“Sl. listSFRJ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 –odluka USJ и 57/89, “SL: list SRJ”, бр. 31/93 и “SL. list SCG”, бр. 1/2003 –Ustavna povelja)
  • Zakon o zaštiti potrošača (“Sl. glasnikRS”, бр. 62/2014, 6/2016 –dr. zakoni 44/2018 –dr. zakon)
  • Zakon o finansijskom lizingu (“SL. glasnik RS”, бр. 55/2003, 61/2005, 31/2011 i 99/2011 –dr. zakoni)
  • Zakon o osiguranju (“Sl. glasnikRS”, br. 139/2014)
  • Zakon o bankama (“SL. glasnik RS”, br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015)
 • Upoznavanje polaznika sa načinom određivanja medijabilnosti sporova
 • Ukazivanje na potrebna znanja i veštine koje posrednici treba da poseduju kako bi rešili sporne odnose među stranama
 • Predstavljanje primera iz prakse, podele po grupama i rešavanje pojedinačnih slučajeva
 • Postupak medijacije i ukazivanje na mogućnosti postupka medijacije pred Narodnom bankom Srbije
Uslovi za upis polaznika:

Obuku mogu slušati polaznici koji imaju važeću dozvolu za posredovanje.

Cena obuke: 17.000 dinara +pdv

U toku su prijave!

Obuka se održava po formiranju grupe od 10 polaznika.